OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Svet zavoda

 

Svet zavoda opravlja skladno z odlokom naslednje naloge:

 • sprejema pravila in druge splošne akte šole, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje šole,
 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • sprejema vsebinski in kadrovski načrt,
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
 • predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
 • daje ustanoviteljici in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • sprejema programe prioritet za delitev presežka prihodka nad odhodki.

Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev šole.

Predsednik Sveta zavoda je Lovro Perčič, njegova namestnica pa Simona Fridl.


Predstavniki ustanoviteljaPredstavniki zaposlenihPredstavniki staršev
Lovro PerčičSimona FridlGabrijela Žlof Leskovšek
Franc Čušmag. Alenka KalanKatja Smole
Barbara Kvas OcvirkSimona ZorkoMojca Tomažin
Karmen Lenič
Hedvika Pikl

Zapisniki sej sveta zavoda
1.seja.Sveta.zavoda.2016
3.seja.Sveta.zavoda.2017
5.seja.Sveta.zavoda.2018
7.seja.Sveta.zavoda.2019
9.seja.Sveta.zavoda.2019
2.seja.Sveta.zavoda.2016
4.seja.Sveta.zavoda.2017
6.seja.Sveta.zavoda.2018
8.seja.Sveta.zavoda.2019
10.seja.Sveta.zavoda.2019

 

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur Telefon: 03/ 746 3 800 ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si