OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Delovanje in organiziranost šolskega sklada je definirana v 135. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 123/21).

Novost je, da se lahko sredstva iz šolskega sklada namenijo tudi za udeležbo učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa. Upravičenci do kritja stroškov udeležbe na posameznih dejavnostih so lahko tisti učenci, ki jim je priznana pravica do subvencije za malico v najvišjem deležu od cene malice. 

Ne glede na ureditev v zakonu, ki ureja dohodnino, je upravičenec do največ 0,3 % donacije posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto lahko tudi šolski sklad.

Hvala, ker donirate v šolski sklad, v podporo vašim otrokom in našim učencem!

Naziv organizacije: Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur
Naslov organizacije: Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur
IBAN: SI56 0132 0603 0682 177
BIC: BSLJSI2X Banka Slovenije Ljubljana
Koda namena: CHAR
Namen plačila: PRISPEVEK ZA ŠOLSKI SKLAD
Sklic: SI00 291007

Za dodatne informacije se obrnite na šolsko pedagoginjo Darjo Steblovnik ali pa pisno vlogo pošljite po pošti na naslov:

Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur
Za Šolski sklad
Ulica skladateljev Ipavcev 2
3230 Šentjur

 

Dostopnost