Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

O prilagojenem programu OŠ z nižjim izobrazbenim standardom (NIS)

Ena od primarnih nalog učiteljev v prilagojenem programu je pripraviti učence za življenje in to je cilj, ki ga dosegamo z izobraževalnim programom nižjega izobrazbenega standarda.

Program deluje po učnih načrtih za devetletno šolo z nižjim izobrazbenim standardom (NIS), cilji pa posegajo na vsa področja otrokovega razvoja.

Strokovni delavci programa se trudimo pouk narediti zanimiv z različnimi specialno-pedagoškimi metodami in oblikami poučevanja, poudarek je na izkustvenem učenju. Vsako leto učitelji pripravijo pester nabor dni dejavnosti, kjer učenci ta znanja praktično razvijajo in poglabljajo.

Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom je namenjen otrokom z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki zaradi drugačne kognitivne strukture, omejene sposobnosti reševanja problemov in počasnejšega socialnega razvoja v času šolanja ne dosežejo enakovrednega izobrazbenega standarda. Učenci se v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom opismenijo ter usvojijo osnovna znanja iz naravoslovja, družboslovja in umetnosti. V predmetniku programa je več ur tehnike in tehnologije, gospodinjstva in specialno-pedagoških dejavnosti računalniško opismenjevanje in socialno učenje. Metode in oblike dela pri  oučevanju so prilagojene individualnim sposobnostim in potrebam učenca. Po zaključenem devetem razredu prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom, lahko učenci nadaljujejo izobraževanje v programih nižjega poklicnega izobraževanja.
V program prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom se praviloma usmerijo otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju. V primeru, da imajo ti otroci pridružene dodatne primanjkljaje, ovire oz. motnje, se jim prilagodi izvajanje programa v skladu z navodili, sprejetimi leta 2006. V skladu s Pravilnikom o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami se lahko v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom usmeri tudi otroke z avtističnimi motnjami brez ugotovljene lažje motnje v duševnem razvoju. Ta rešitev je primerna za tiste otroke z avtističnimi motnjami, ki imajo tako znižan nivo prilagoditvenih spretnosti, da zaradi tega ne bi zmogli slediti ciljem izobraževalnih programov z enakovrednim izobrazbenim standardom.
Po uspešno zaključenem 9. razredu lahko učenci nadaljujejo šolanje v programih nižjega poklicnega izobraževanja, s katerim pridobijo svoj poklic.

 

Dostopnost