Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Socialno učenje

Socialno učenje je poseben predmet, ki ga večinska šola ne pozna. Predmet nima ocen, ker je glavni cilj predmeta, da učenci razvijajo svoje socialne spretnosti za nadaljnje življenje. V prilagojenem programu je po predmetniku obvezen predmet za učence od 1. do 6. razreda osnovne šole. V zadnji triadi nudimo našim učencem v okviru interesnih dejavnosti Delavnice socialnega učenja, s katerimi nadgradimo znanja pridobljena v nižjih razredih osnovne šole.

Socialno učenje pomaga tako učencem kot učiteljem, da se med seboj spoznavajo, se učijo poslušati drug drugega, razumevati in se vživljati v drugega,  sprejemati in reševati različne konfliktne situacije. Socialno učenje vključuje vse vrste vedenj, ki jih mora obvladovati posameznik, da se lahko učinkovito in  konstruktivno vključi v socialno okolje. Socialno učenje zajema modele spoznavanja, razumevanje in usmerjanje sebe, drugih ljudi in medosebnih interakcij v formalnih in neformalnih skupinah. Gre za zavestnejše izbire učinkovitih in zadovoljivih ravnanj v socialnih situacijah, ob čemer kaže posebno pozornost nameniti čustveni dimenziji.

SPLOŠNI CILJI PREDMETA:

 • Spoznavanje in razumevanje sebe in drugih v socialnem okolju
 • Spodbujanje občutka pripadnosti v skupini
 • Ozaveščanje in razumevanje svojih temeljnih potreb
 • Spoštovanje osebnosti drugih
 • Razumevanje različnosti kot kvalitete med posamezniki, skupinami in kulturami
 • Učenje sobivanja
 • Razvijanje solidarnosti in medsebojne pomoči
 • Spodbujanje ustvarjalnosti v socialnih interakcijah
 • Razumevanje vpliva vedenja na doživljanje in ravnanje drugih
 • Vživljanje v različne vloge
 • Razvijanje realne podobe in pozitivno samovredotenje
 • Razvijanje občutka za odgovorno delovanje v različnih socialnih okoljih
 • Prepoznavanje čustev in obvladovanje čustvenih reakcij
 • Vzpodbujanje jasnega izražanja čustev
 • Prepoznavanje in spoštovanje čustev drugih ljudi
 • Vzpodbujanje jasnega izražanja stališč in vrednot
 • Razvijanje sposobnosti za ustvarjalno socialno komuniciranje in razumno argumentiranje
 • Razvijanje in spodbujanje komunikacijskih strategij
 • Konstruktivno reševanje konfliktnih situacij
 • Razvijanje kritičnega mišljenja
 • Razvijanje samostojnosti pri sprejemanju odločitev
 • Ozaveščanje in razumevanje svojih temeljnih potreb za kakovostno življenje
 • Razvijanje temeljne etične in državljanske občutljivosti

 

Dostopnost